SMSEagle’s Rebranding: a fresh look, same quality.

We’re happy to share a significant update about SMSEagle rebranding process. It brings a fresh, modern logo that represents our commitment to staying at the forefront of technology, and a new slogan to reflect our dedication to reliable, secure, and resilient communication.

New slogan: „Your gateway to unbreakable communication”

Our new slogan embodies the essence of our mission – to provide you with a robust and trustworthy platform for all your SMS communication needs. We are the bridge that remains unbreakable, ensuring your messages reach their destination, no matter the challenges along the way.

The meaning behind the slogan:

Reliability: Our slogan reflects our dedication to being a reliable partner in your communication. We want you to count on us, no matter the situation.

Security: It signifies our commitment to the security of your messages. We prioritize secure and encrypted communication to protect your data.

Resilience: Like an eagle soaring above challenges, we aim to provide you with resilient communication solutions. Our gateways are designed to withstand obstacles.

Trust: The slogan embodies the trust you place in us. We take that trust seriously and strive to maintain it.

New branding, same quality

Our fresh appearance is like getting a stylish makeover while keeping the good stuff unchanged. We’re still all about delivering top-quality hardware SMS gateway solutions. You’ve come to trust us for reliable communication, and that’s not changing. Our new look is just the start, and you can count on us for excellent SMS solutions, as always.

What’s Not Changing:

Quality and Features: While we’re giving our appearance a makeover, our commitment to delivering high-quality hardware SMS gateways with trusted features remains unchanged.

Unwavering Support: We’ll continue to provide the exceptional customer support you’ve come to expect from SMSEagle. Your success is our priority.

Customer-Centric Approach: Our focus on your needs and feedback remains steadfast. We’re dedicated to meeting your evolving requirements.

Continuous Improvement: We’re committed to constant software updates and hardware development to ensure you benefit from the latest advancements.

Final thoughts

As we embark on this journey of rebranding, we want to express our sincere gratitude for your unwavering support and trust in SMSEagle. Our new look and the slogan, “Your gateway to unbreakable communication,” reflect our commitment to evolving and meeting your communication needs with reliability, security, and resilience.

Our core values and dedication to delivering high-quality hardware SMS gateways remain unaltered. Your needs and expectations are at the heart of our mission, and we are fully committed to continuing to provide you with the outstanding service and support you’ve come to rely on.

NXS-97xx hardware Rev.2 Support End of Life (EOL)

Dear Valued Customers,

We would like to inform you that effective January 1st, 2026 we will permanently discontinue support of NXS-9700 hardware Rev.2 and NXS-9750 hardware Rev.2 devices. After the date, those hardware models will be officially no longer supported via our Support Center and software updates will be no longer released. The support for the product is being discontinued due to shifts in technology, shortage of electronic components and limited OS support. The NXS-97xx Rev.2 was already replaced by its successors NXS-97xx hardware Rev.3 – Rev.4. Newer technology provides more productivity and greater efficiency in the same applications as the older product. Newer products are fully compatible with older ones in terms of software applications. We encourage you to learn more about NXS-97xx line of devices here: https://www.smseagle.eu/store/en/12-devices

Affected products: NXS-9700-3G Rev.2, NXS-9750-3G Rev.2
S/N (MAC address):
starts with 78:A7:14:55…
Continued support until date:  31.12.2025
Recommended replacement product:  NXS-9700-4G Rev.4, NXS-9750-4G Rev.4
Replacement available:  Now

We sincerely appreciate your support and regret any inconvenience this necessary action causes you.

Management Team

SMSEagle Introduces NXS-9700-5G Providing Global 5G Coverage and Enhanced Security

POZNAŃ, Polska, – 2023-08-16 – SMSEagle, wiodący dostawca sprzętowych bramek SMS, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek nowego urządzenia NXS-9700-5G. Nowy model urządzenia oferuje ulepszoną łączność w sieci 5G i poprawione bezpieczeństwo systemu operacyjnego.

SMSEagle to profesjonalna sprzętowa bramka SMS do automatycznego wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Nowe specyfikacje obejmują:

 • Wbudowany modem 5G z globalnym zasięgiem 5G i automatycznym przywracaniem 4G/3G:
  Pasma RF: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • System operacyjny: Linux 6.1x z mechanizmem bezpiecznego rozruchu (secure boot)
 • Antena zewnętrzna:
  2x Antena dookólna 2.5dBi MIMO Mocowanie magnetyczne/przylepne
 • Standard 5G:
  3GPP Release 15, maksymalna szybkość transmisji danych DL 2,1 Gb/s; UL 450 Mb/s

Najnowszy model wprowadza obsługę 5G z globalnym zasięgiem, zaspokajając potrzeby profesjonalistów. Ta bardzo oczekiwana integracja zaawansowanej technologii 5G zapewnia niezrównaną jakość w łączności, zapewniając płynne połączenia w większości sieci komórkowych świata.

Mechanizm bezpiecznego rozruchu (ang. secure boot) zapewnia, że tylko zaufane i autoryzowane oprogramowanie i oprogramowanie układowe mogą być uruchamiane podczas procesu rozruchu urządzenia. Mechanizm ten weryfikuje integralność i autentyczność każdego komponentu w łańcuchu rozruchowym, od oprogramowania układowego po system operacyjny i wszelkie kolejne oprogramowanie. Bezpieczny rozruch wykorzystuje podpisy cyfrowe do weryfikacji autentyczności oprogramowania przed zezwoleniem na jego uruchomienie, zapewniając, że tylko oprogramowanie z zaufanych źródeł może zostać uruchomione.

W niepozornej obudowie kryje się potęga innowacji. "SMSEagle NXS-9700-5G jest wynikiem nieustannego pracy nad polepszaniem produktu i najnowocześniejszej technologii" - powiedział Radosław Janowski, CEO SMSEagle. "Dzięki zaangażowaniu naszych inżynierów w tworzenie urządzenia, które przesuwa granice tego, co możliwe, możemy doświadczyć wysokiej jakości komunikacji 5G".

SMSEagle nadal zaspokaja zapotrzebowanie na niezawodne środki zautomatyzowanej komunikacji poprzez najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie. Zmieniając istniejący sprzęt i wypuszczając nowe produkty z nowymi funkcjami, użytkownicy mogą zmaksymalizować swoją produktywność i rozszerzyć automatyzację.

O SMSEagle

SMSEagle jest wiodącym dostawcą bramek SMS na całym świecie. Urządzenia SMSEagle produkowane są w Polsce. Wykorzystywane są do automatycznego wysyłania i odbierania wiadomości SMS, umożliwiając wysyłanie alertów SMS pochodzących z systemów monitorowania sieci, tokenów SMS z systemów uwierzytelniania, konwertowanie wiadomości e-mail na wiadomości SMS, wysyłanie i odbieranie tekstów SMS za pomocą interfejsu API.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Poland, – 2023-08-16 SMSEagle, a leading provider of hardware SMS gateways, today announced the launch of the new NXS-9700-5G device. The upgrade offers enhanced connectivity on the 5G network and improved OS security.

SMSEagle is a professional hardware SMS gateway for sending and receiving SMS messages in an automated manner. The new specifications include:

 • Built-in 5G modem with global 5G coverage and automatic 4G/3G fallback:
  RF Bands/Wavebands: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Operating System: Linux 6.1x with secure boot mechanism
 • External Antenna:
  2x Omnidirectional 2.5dBi MIMO Magnetic/Adhesive mount
 • 5G Standard:
  3GPP Release 15, max data rate DL 2.1 Gbps; UL 450 Mbps

The latest model introduces 5G support with comprehensive global coverage, catering specifically to the needs of professionals. This highly-anticipated integration of advanced 5G technology brings forth an unparalleled connectivity experience, ensuring seamless connections across international boundaries.

The secure boot mechanism ensures that only trusted and authorized software and firmware can be executed during the boot process of the device. This mechanism verifies the integrity and authenticity of each component in the boot chain, from the firmware to the operating system and any subsequent software. Secure boot uses digital signatures to verify the authenticity of the software before allowing it to execute, ensuring that only software from trusted sources is allowed to run.

Behind the sleek design lies a powerhouse of innovation. "The SMSEagle NXS-9700-5G is the result of relentless dedication and cutting-edge technology." said Radosław Janowski, CEO of SMSEagle. "From our engineers' commitment to crafting a device that pushes the limits of what's possible, you'll experience firsthand the future of communication."

SMSEagle continues to facilitate the need for a reliable means of automated communication via top of the line hardware with software. By revising their existing hardware and releasing new products with new features, users can maximize their productivity and expand their automation.

About SMSEagle

SMSEagle is a leading provider of SMS gateway hardware worldwide. The device is a EU-originated product for automatic sending & receiving of SMS messages, allowing you to send SMS alerts coming from network monitoring systems, SMS tokens from authentication systems, convert email to SMS messages, send and receive SMS texts using API.

For more information, visit https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Polen, – 2023-08-16 – SMSEagle, ein führender Anbieter von Hardware-SMS-Gateways, gab heute die Einführung des neuen NXS-9700-5G-Geräts bekannt. Das Upgrade bietet erweiterte Konnektivität im 5G-Netzwerk und verbesserte Betriebssystemsicherheit.

SMSEagle ist ein professionelles Hardware-SMS-Gateway für den automatisierten Versand und Empfang von SMS-Nachrichten. Die neuen Spezifikationen umfassen:

 • Integriertes 5G-Modem mit globaler 5G-Abdeckung und automatischem 4G/3G-Fallback:
  RF-Bänder/Wellenlängen: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Betriebssystem: Linux 6.1x mit sicherem Boot-Mechanismus (secure boot)
 • Externe Antenne:
  2x Omnidirektional 2.5dBi MIMO Magnetische/Klebebefestigung
 • 5G-Standard:
  3GPP Release 15, maximale Datenrate DL 2,1 Gbps; UL 450 Mbps

Das neueste Modell bietet 5G-Unterstützung mit umfassender globaler Abdeckung, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsleuten zugeschnitten ist. Diese mit Spannung erwartete Integration der fortschrittlichen 5G-Technologie sorgt für ein unvergleichliches Konnektivitätserlebnis und gewährleistet nahtlose Verbindungen über internationale Grenzen hinweg.

Der sichere Boot-Mechanismus stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige und autorisierte Software und Firmware während des Boot-Prozesses des Geräts ausgeführt werden kann. Dieser Mechanismus prüft die Integrität und Authentizität jeder Komponente in der Boot-Kette, von der Firmware über das Betriebssystem bis hin zu jeder nachfolgenden Software. Secure Boot stützt sich auf Kryptographie zum Schutz vor unbefugten oder böswilligen Änderungen. Mit Hilfe digitaler Signaturen wird die Authentizität der Software überprüft, bevor sie zur Ausführung zugelassen wird, so dass nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen ausgeführt werden kann.

Hinter dem schlanken Design verbirgt sich ein Kraftwerk der Innovation. "Der SMSEagle NXS-9700-5G ist das Ergebnis von unermüdlichem Einsatz und modernster Technologie", sagt Radosław Janowski, CEO von SMSEagle. "Dank des Engagements unserer Ingenieure, ein Gerät zu entwickeln, das die Grenzen des Machbaren verschiebt, erleben Sie die Zukunft der Kommunikation hautnah."

SMSEagle unterstützt den Bedarf an zuverlässigen Mitteln zur automatisierten Kommunikation durch erstklassige Hardware und Software. Durch die Überarbeitung der bestehenden Hardware und die Veröffentlichung neuer Produkte mit neuen Funktionen können Benutzer ihre Produktivität maximieren und ihre Automatisierung erweitern.

Über SMSEagle

SMSEagle ist ein weltweit führender Anbieter von SMS-Gateway-Hardware. Das Gerät ist ein Produkt mit EU-Ursprung für das automatische Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten, das es Ihnen ermöglicht, SMS-Warnungen von Netzwerküberwachungssystemen und SMS-Tokens von Authentifizierungssystemen zu senden, E-Mails in SMS-Nachrichten umzuwandeln und SMS-Texte über API zu senden und zu empfangen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Pologne, – 2023-08-16 – SMSEagle, l’un des principaux fournisseurs de passerelles SMS matérielles, a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau dispositif NXS-9700-5G. La mise à jour offre une connectivité améliorée sur le réseau 5G et une meilleure sécurité du système d’exploitation.

SMSEagle est une passerelle SMS matérielle professionnelle qui permet d’envoyer et de recevoir des messages SMS de manière automatisée. Les nouvelles spécifications comprennent :

 • Modem 5G intégré avec couverture mondiale 5G et repli automatique 4G/3G :
  Bandes RF/Bandes d’ondes : 5G NR NSA/SA : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Système d’exploitation : Linux 6.1x avec mécanisme de démarrage sécurisé
 • Antenne externe :
  2x Omnidirectionnelle 2.5dBi MIMO Support magnétique/adhésif
 • Norme 5G :
  3GPP Release 15, débit maximal DL 2,1 Gbps ; UL 450 Mbps

Le dernier modèle introduit la prise en charge de la 5G avec une couverture mondiale complète, répondant spécifiquement aux besoins des professionnels. Cette intégration très attendue de la technologie 5G avancée offre une expérience de connectivité inégalée, garantissant des connexions transparentes au-delà des frontières internationales.

Le mécanisme de démarrage sécurisé garantit que seuls des logiciels et des microprogrammes fiables et autorisés peuvent être exécutés pendant le processus de démarrage de l’appareil. Ce mécanisme vérifie l’intégrité et l’authenticité de chaque composant de la chaîne de démarrage, du micrologiciel au système d’exploitation et à tout autre logiciel ultérieur. Le démarrage sécurisé s’appuie sur la cryptographie pour protéger l’appareil contre les modifications non autorisées ou malveillantes. Il utilise des signatures numériques pour vérifier l’authenticité du logiciel avant de l’autoriser à s’exécuter, ce qui garantit que seuls les logiciels provenant de sources fiables sont autorisés à fonctionner.

Derrière le design épuré se cache une puissance d'innovation. "Le SMSEagle NXS-9700-5G est le résultat d'un dévouement sans relâche et d'une technologie de pointe", a déclaré Radosław Janowski, PDG de SMSEagle. "Grâce à l'engagement de nos ingénieurs à concevoir un appareil qui repousse les limites du possible, vous ferez l'expérience directe de l'avenir de la communication."

SMSEagle continue à répondre au besoin d’un moyen fiable de communication automatisée par le biais d’un matériel et d’un logiciel haut de gamme. En révisant leur matériel existant et en lançant de nouveaux produits avec de nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent maximiser leur productivité et étendre leur automatisation.

À propos de SMSEagle

SMSEagle est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de passerelles SMS. Le dispositif est un produit originaire de l’UE pour l’envoi et la réception automatiques de messages SMS, vous permettant d’envoyer des alertes SMS provenant de systèmes de surveillance de réseau, des jetons SMS provenant de systèmes d’authentification, de convertir des courriels en messages SMS, d’envoyer et de recevoir des textes SMS à l’aide de l’API.

Pour plus d’informations, visitez le site https://www.smseagle.eu/

Urządzenia SMSEagle 4G uzyskują certyfikat RCM: Następny kamień milowy w bezpiecznym przesyłaniu wiadomości

Poznań, Polska, 22 czerwca 2023 r. – Proximus Sp. z o.o., wiodący producent sprzętowych bramek SMS pod marką SMSEagle, ogłosił, że urządzenia NXS-9700-4G, NXS-9750-4G i MHD-8100-4G przeszły szczegółowy proces oceny pod kątem obowiązujących wymagań ACMA i standardów telekomunikacyjnych dla Australii i Nowej Zelandii i otrzymały australijski certyfikat ACMA RCM. Produkty mogą być importowane do Australii i Nowej Zelandii zgodnie z warunkami umowy agencyjnej ACMA.

Korzyści z certyfikacji RCM dla urządzeń SMSEagle 4G:

 1. Rozszerzony dostęp do rynku: Certyfikacja RCM umożliwia legalną sprzedaż i dystrybucję w Australii i Nowej Zelandii, rozszerzając zasięg rynkowy SMSEagle.
 2. Zgodność z wymogami bezpieczeństwa: Certyfikacja RCM zapewnia klientom zgodność urządzeń z wymogami bezpieczeństwa.
 3. Kompatybilność elektromagnetyczna: Certyfikat RCM zapewnia minimalne ryzyko zakłóceń z innymi urządzeniami elektronicznymi, zwiększając niezawodność urządzenia.
 4. Zaufanie klientów: Certyfikat RCM wzbudza zaufanie klientów, pokazując zaangażowanie SMSEagle w dostarczanie zgodnych i bezpiecznych rozwiązań do przesyłania wiadomości.

Certyfikat RCM otrzymany przez urządzenia 4G SMSEagle jest ważnym kamieniem milowym. Zgodność z normami bezpieczeństwa i EMC rozszerza zasięg rynku i zapewnia klientom niezawodne i bezpieczne rozwiązania do przesyłania wiadomości. Urządzenia 4G SMSEagle są zaufanym wyborem dla firm poszukujących płynnej komunikacji i wydajności operacyjnej.

O SMSEagle

SMSEagle to profesjonalna sprzętowa bramka SMS/MMS do wysyłania i odbierania wiadomości SMS/MMS. Urządzenie zostało zaprojektowane z naciskiem na niezawodność i stabilność. Wiadomości są wysyłane/odbierane bezpośrednio do/z sieci komórkowej bez użycia zewnętrznych rozwiązań firm trzecich. Urządzenie posiada szereg wbudowanych wtyczek, które umożliwiają dodatkowe funkcje i łatwe w użyciu API do integracji z zewnętrznymi aplikacjami.

Stwórz odpowiednie rozwiązanie dla swojej działalności

Twoje przeszkody są unikalne i rozwiązania dla nich również powinny być unikalne. Funkcje SMSEagle pozwalają krytycznym jednostkom operacyjnym na włączenie komunikacji SMS do swoich systemów w sposób, który ma dla nich sens. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób SMSEagle pozwoli Ci stworzyć rozwiązanie, którego potrzebujesz, skontaktuj się z naszym zespołem.

10 lat wspomnień: Świętowanie dekady triumfów, wyzwań i rozwoju

Dziesięć lat temu w starym budynku przy ulicy Zwierzynieckiej 20 narodziła się mała firma. Nie wiedzieliśmy, że stanie się ona światowym liderem w dziedzinie sprzętowych bramek SMS. Dziś obchodzimy 10-lecie istnienia SMSEagle!

Narodziny SMSEagle

Marka SMSEagle powstała w 2013 roku, a jej celem było wypełnienie rynkowej pustki na niezawodny środek automatycznej komunikacji. Misją firmy od samego początku było dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań do przesyłania wiadomości, które są bezpieczne, niezawodne i dostosowane do potrzeb klientów.

Zasięg międzynarodowy

Od samego początku skupialiśmy się na prowadzeniu działalności na poziomie międzynarodowym. Nasi pierwsi klienci w 2013 roku pochodzili z takich krajów jak Czechy, Szwajcaria, USA, Nowa Zelandia, a nawet Majotta (która jest archipelagiem na Oceanie Indyjskim pomiędzy Madagaskarem a wybrzeżem Mozambiku). A to był dopiero początek… W ciągu ostatniej dekady nasza baza klientów rozszerzyła się na cały świat. Dziś nasze urządzenia pracują na całym świecie z klientami w ponad 120 krajach i 40 partnerami handlowymi na całym globie. Stale poszerzamy nasz globalny ślad i badamy nowe możliwości, aby wnieść nasze doświadczenie na jeszcze więcej rynków.

Ciągłe doskonalenie

Przez te lata ciężko pracowaliśmy nad ciągłym ulepszaniem naszych urządzeń we wszystkich aspektach. Stale rewidujemy nasz istniejący sprzęt i wypuszczamy nowe produkty, które spełniają ich potrzeby i przekraczają oczekiwania. Do tej pory zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek 7 różnych modeli urządzeń, niektóre z nich w 4 rewizjach sprzętowych. Nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane o nowe funkcje, dzięki czemu użytkownicy mogą zmaksymalizować swoją produktywność i rozszerzyć automatyzację. Zdobyliśmy również wiele certyfikatów produktowych takich jak CE, FCC, ISED, UKCA, PTCRB, IMDA, TDRA, CB Scheme, RCM i inne. Zapewniamy, że nasi klienci zawsze mają dostęp do najnowszych i najwspanialszych produktów na rynku, a ich doświadczenie z nami jest wyjątkowe.

Infografika przedstawiająca naszą drogę i osiągnięcia w ciągu ostatnich 10 lat.

Dziś marka SMSEagle jest liderem rynku w segmencie Hardware SMS Gateways.

SMSEagle został wybrany jako preferowana opcja przez wielu klientów w różnych dziedzinach zastosowań. Dzięki obecności w ponad 120 krajach na wielu kontynentach, produkty SMSEagle są globalnie rozpoznawalne ze względu na swoją skuteczność. Te niezawodne urządzenia wykorzystują standardy 2G/3G/4G, które są powszechnie akceptowane na całym świecie i mogą być bezproblemowo zintegrowane z różnymi systemami przesyłania wiadomości SMS, wykorzystującymi sieci komórkowe na całym świecie. Reputacja naszej marki w zakresie jakości, niezawodności i innowacji przyniosła nam zaufanie i lojalność naszych klientów, którzy uznają nas za najlepszego dostawcę dla swoich potrzeb.

Obsługa klienta jest w centrum uwagi

Ale nasz sukces nie jest mierzony tylko w liczbach. Najważniejszą wartością dla nas zawsze było zadowolenie klienta i z dumą możemy powiedzieć, że przez te dziesięć lat w SMSEagle było ono najwyższym priorytetem. Cytaty naszych klientów mówią same za siebie:

Znakomity produkt i usługa - oraz wspaniałe wsparcie posprzedażowe. Nie mogę wyrazić się wystarczająco wysoko o SMS Eagle i ich zespole obsługi klienta.
Najlepsza obsługa klienta, jaką można sobie wyobrazić. Każdy w tej firmie jest tak pomocny, jak tylko może być, począwszy od zespołu sprzedaży po wsparcie techniczne.

Committed to Help

At SMSEagle, we are strong advocates of ethical conduct – both towards our staff, clients, and the underprivileged. With the current global situation, we understand the enormity of suffering and are committed to extending aid to those in need. Our alliance with various non-profit groups enables us to partake in benevolent initiatives and offer charitable assistance, both on a local and international level. We help both individuals to develop their talents, support local charity organizations with their initiatives, and offer discounts for non-profit customers.

Look Into the future

As we look forward to the next years, we’re committed to continuing to innovate and provide the best hardware SMS gateways to our customers. We have set a goal of becoming a company with a global reach, and we are working hard to make this vision a reality. To achieve this goal, we are focusing on expanding our product offerings, building partnerships with other companies, and increasing our presence in key markets around the world. We believe that by taking these steps, we can create a company that not only serves our customers but also contributes to making the world a better place.

 

Thank you for your support and loyalty. Here’s to the next decade of success! ???

Watch our 10-year anniversary video!

Promocja jubileuszowa SMSEagle

W związku z naszą 10-letnią rocznicą, chcielibyśmy poświęcić chwilę, aby podziękować wam wszystkim za wasze stałe wsparcie. To było niesamowite 10 lat! Bez Was nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj.

W ramach podziękowania mamy kilka specjalnych promocji, abyście mogli świętować razem z nami!

1. Rabat na cały sklep
Od 13 lutego, przez kolejne 10 dni, będziemy przeceniać nasze produkty w całym sklepie o 10%*! Użyj kodu kuponu 10YEARS, aby zastosować zniżkę.
*Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami

2. Nagroda w postaci kart podarunkowych5x 200USD i 10x 50USD Amazon gift cards

 • Od poniedziałku, 13 lutego od godziny 12:00 CEST – Aby wziąć udział w naszym konkursie, opublikuj zdjęcie swojego urządzenia SMSEagle na Facebooku lub LinkedIn
 • Zdjęcie musi przedstawiać urządzenie SMSEagle, w którym jest ono używane (serwerownia lub nawet komputer stacjonarny) lub alternatywnie zdjęcie logo SMSEagle w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Pamiętaj, aby oznaczyć SMSEagle w swoim poście lub użyć hashtagu #smseagle10yrs
 • Zwycięzcy zostaną wybrani 23 lutego i ogłoszeni 24 lutego.

SMSEagle Gift Giveaway Oficjalne zasady

Dołącz do nas między 13 a 23 lutego, gdy świętujemy ten kamień milowy i skorzystaj z niesamowitych ofert!

Radosław Janowski, CEO i Product Manager SMSEagle

“W nadchodzących latach będziemy nadal inwestować w rozwój naszej platformy i rozszerzać nasze usługi, aby lepiej zaspokoić potrzeby naszych klientów. Jesteśmy pewni, że następna dekada będzie jeszcze bardziej ekscytująca i nie możemy się doczekać, aby kontynuować naszą podróż z Wami.”

SMSEagle świętuje swoje 10-lecie!

We are excited to announce that SMSEagle brand will be celebrating its 10th Anniversary between February 13th and 23rd 2023! ??? It has been an incredible journey and we are very proud of what we have achieved. We couldn’t have made it this far without the support and loyalty of our customers, and we want to thank you for being a part of our journey.

Stay tuned for special anniversary discounts, a chance to win Amazon gift cards, and other exciting surprises ????. Keep an eye out for details on our social media and blog!

So, mark your calendars and save the date!  Join us from February 13th as we celebrate this milestone and take advantage of amazing offers!

Yours,
SMSEagle Team

SMSEagle NXS-9700-4G i NXS-9750-4G otrzymują aprobatę PTCRB i certyfikat AT&T

Poznań, Polska, 24 października 2022 roku – Proximus Sp. z o.o., wiodący producent sprzętowych bramek SMS pod marką SMSEagle, ogłosił, że urządzenia NXS-9700-4G i NXS-9750-4G otrzymały. PTCRB Certyfikat zgodności, który uznaje urządzenia za spełniające wymagania Programu Certyfikacji PTCRB i są gotowy do wdrożenia w sieci 4G firmy AT&T w Stanach Zjednoczonych.

“PTCRB definiuje wymagania testowe w celu weryfikacji zgodności z globalnymi standardami branżowymi dla bezprzewodowych urządzeń komórkowych. Operatorzy członkowscy są zobowiązani do zapewnienia jakości urządzeń poprzez rygorystyczny proces certyfikacji. Program certyfikacji PTCRB daje pewność, że urządzenia są zgodne z globalnymi standardami i działają optymalnie w mobilnych sieciach bezprzewodowych.” (źródło: Strona internetowa PTCRB)

O SMSEagle

SMSEagle to profesjonalna sprzętowa bramka SMS/MMS do wysyłania i odbierania wiadomości SMS/MMS. Urządzenie zostało zaprojektowane z naciskiem na niezawodność i stabilność. Wiadomości są wysyłane/odbierane bezpośrednio do/z sieci komórkowej bez użycia jakichkolwiek zewnętrznych rozwiązań firm trzecich. Urządzenie posiada szereg wbudowanych pluginów umożliwiających dodatkowe funkcjonalności oraz łatwe w użyciu API do integracji z zewnętrznymi aplikacjami.

SMSEagle na konferencji stackconf 2022

Z przyjemnością ogłaszamy, że SMSEagle jest dumnym sponsorem stackconf 2022! Impreza odbywa się w dniach 19-20 lipca w Berlinie.

O stackconf 2022

Tegoroczny
stackconf
odbywa się w pięknym Meliá Berlin. stackconf dotyczy infrastruktury open source w spektrum rozwiązań CI/CD, kontenerowych, hybrydowych i chmurowych. Obecnie przedsiębiorstwa muszą sprostać wymaganiom przyspieszonej ery cyfrowej, w której wirtualne infrastruktury i wielokanałowe platformy są nową normą. Pokonanie luki między rozwojem, testowaniem i operacjami jest jednym z podstawowych paradygmatów we współczesnym IT. stackconf obejmuje te pojęcia z wielu perspektyw.

Kogo poznasz?

stackconf jest znany ze swojej dywersji i międzynarodowej publiczności, w tym renomowanych specjalistów od infrastruktury IT, CTO, CIO, SRE, liderów branży, doświadczonych administratorów systemów, a także architektów IT, inżynierów systemów, chmury i devops.

W skrócie: dzika banda uzależnionych od open source, dzieląca się swoimi pomysłami na nowoczesne infrastruktury IT.

Zobacz pełną listę prelegentów tutaj!

Co sprawia, że stackconf jest wyjątkowy

Jako jedno z wiodących wydarzeń dotyczących infrastruktury open source w Europie, stackconf różni się od innych konferencji IT pod wieloma względami. Nasze rozmowy z prelegentami są znane z dostarczania prawdziwej wartości dodanej, a nie tylko z tego, że są wygłaszane w formie prezentacji sprzedawców. Eksperci od infrastruktury są gotowi podzielić się całą swoją wiedzą i chcą, abyś zainspirował się ich wykładami. Najlepszy scenariusz: wracasz do domu z co najmniej trzema nowymi pomysłami na optymalizację własnej infrastruktury.

Networking, spotkania towarzyskie i nawiązanie kontaktu z ponad 150 podobnie myślącymi międzynarodowymi uczestnikami to kolejna podstawowa wartość stackconf. O ten aspekt społeczny dbamy na naszej konferencji. Dlatego zapewniamy dużo miejsca i możliwości do dyskusji i wymiany. Ucz się od innych inżynierów i architektów IT. Uzyskaj informację zwrotną na temat własnego podejścia i planów na przyszłość.

NXS-97xx hardware Rev.1 Support End of Life (EOL)

Dear Valued Customers,

We would like to inform you that effective January 1st, 2025 we will permanently discontinue support of NXS-9700 hardware Rev.1 and NXS-9750 hardware Rev.1 devices. After the date, those hardware models will be officially no longer supported via our Support Center and software updates will be no longer released. The support for the product is being discontinued due to shifts in technology and a shortage of electronic components. The NXS-97xx Rev.1 was already replaced by its successors NXS-97xx hardware Rev.2 – Rev.4. Newer technology provides more productivity and greater efficiency in the same applications as the older product. Newer products are fully compatible with older ones in terms of software applications. We encourage you to learn more about NXS-97xx line of devices here: https://www.smseagle.eu/store/en/12-devices

Affected products: NXS-9700-3G Rev.1, NXS-9750-3G Rev.1
S/N (MAC address):
starts with 78:A7:14:54…
Continued support until date:  31.12.2024
Recommended replacement product:  NXS-9700-4G Rev.4, NXS-9750-4G Rev.4
Replacement available:  Now

We sincerely appreciate your support and regret any inconvenience this necessary action causes you.

Management Team