SMSEagle Introduces NXS-9700-5G Providing Global 5G Coverage and Enhanced Security

POZNAŃ, Polska, – 2023-08-16 – SMSEagle, wiodący dostawca sprzętowych bramek SMS, ogłosił dziś wprowadzenie na rynek nowego urządzenia NXS-9700-5G. Nowy model urządzenia oferuje ulepszoną łączność w sieci 5G i poprawione bezpieczeństwo systemu operacyjnego.

SMSEagle to profesjonalna sprzętowa bramka SMS do automatycznego wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Nowe specyfikacje obejmują:

 • Wbudowany modem 5G z globalnym zasięgiem 5G i automatycznym przywracaniem 4G/3G:
  Pasma RF: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • System operacyjny: Linux 6.1x z mechanizmem bezpiecznego rozruchu (secure boot)
 • Antena zewnętrzna:
  2x Antena dookólna 2.5dBi MIMO Mocowanie magnetyczne/przylepne
 • Standard 5G:
  3GPP Release 15, maksymalna szybkość transmisji danych DL 2,1 Gb/s; UL 450 Mb/s

Najnowszy model wprowadza obsługę 5G z globalnym zasięgiem, zaspokajając potrzeby profesjonalistów. Ta bardzo oczekiwana integracja zaawansowanej technologii 5G zapewnia niezrównaną jakość w łączności, zapewniając płynne połączenia w większości sieci komórkowych świata.

Mechanizm bezpiecznego rozruchu (ang. secure boot) zapewnia, że tylko zaufane i autoryzowane oprogramowanie i oprogramowanie układowe mogą być uruchamiane podczas procesu rozruchu urządzenia. Mechanizm ten weryfikuje integralność i autentyczność każdego komponentu w łańcuchu rozruchowym, od oprogramowania układowego po system operacyjny i wszelkie kolejne oprogramowanie. Bezpieczny rozruch wykorzystuje podpisy cyfrowe do weryfikacji autentyczności oprogramowania przed zezwoleniem na jego uruchomienie, zapewniając, że tylko oprogramowanie z zaufanych źródeł może zostać uruchomione.

W niepozornej obudowie kryje się potęga innowacji. "SMSEagle NXS-9700-5G jest wynikiem nieustannego pracy nad polepszaniem produktu i najnowocześniejszej technologii" - powiedział Radosław Janowski, CEO SMSEagle. "Dzięki zaangażowaniu naszych inżynierów w tworzenie urządzenia, które przesuwa granice tego, co możliwe, możemy doświadczyć wysokiej jakości komunikacji 5G".

SMSEagle nadal zaspokaja zapotrzebowanie na niezawodne środki zautomatyzowanej komunikacji poprzez najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie. Zmieniając istniejący sprzęt i wypuszczając nowe produkty z nowymi funkcjami, użytkownicy mogą zmaksymalizować swoją produktywność i rozszerzyć automatyzację.

O SMSEagle

SMSEagle jest wiodącym dostawcą bramek SMS na całym świecie. Urządzenia SMSEagle produkowane są w Polsce. Wykorzystywane są do automatycznego wysyłania i odbierania wiadomości SMS, umożliwiając wysyłanie alertów SMS pochodzących z systemów monitorowania sieci, tokenów SMS z systemów uwierzytelniania, konwertowanie wiadomości e-mail na wiadomości SMS, wysyłanie i odbieranie tekstów SMS za pomocą interfejsu API.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Poland, – 2023-08-16 SMSEagle, a leading provider of hardware SMS gateways, today announced the launch of the new NXS-9700-5G device. The upgrade offers enhanced connectivity on the 5G network and improved OS security.

SMSEagle is a professional hardware SMS gateway for sending and receiving SMS messages in an automated manner. The new specifications include:

 • Built-in 5G modem with global 5G coverage and automatic 4G/3G fallback:
  RF Bands/Wavebands: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Operating System: Linux 6.1x with secure boot mechanism
 • External Antenna:
  2x Omnidirectional 2.5dBi MIMO Magnetic/Adhesive mount
 • 5G Standard:
  3GPP Release 15, max data rate DL 2.1 Gbps; UL 450 Mbps

The latest model introduces 5G support with comprehensive global coverage, catering specifically to the needs of professionals. This highly-anticipated integration of advanced 5G technology brings forth an unparalleled connectivity experience, ensuring seamless connections across international boundaries.

The secure boot mechanism ensures that only trusted and authorized software and firmware can be executed during the boot process of the device. This mechanism verifies the integrity and authenticity of each component in the boot chain, from the firmware to the operating system and any subsequent software. Secure boot uses digital signatures to verify the authenticity of the software before allowing it to execute, ensuring that only software from trusted sources is allowed to run.

Behind the sleek design lies a powerhouse of innovation. "The SMSEagle NXS-9700-5G is the result of relentless dedication and cutting-edge technology." said Radosław Janowski, CEO of SMSEagle. "From our engineers' commitment to crafting a device that pushes the limits of what's possible, you'll experience firsthand the future of communication."

SMSEagle continues to facilitate the need for a reliable means of automated communication via top of the line hardware with software. By revising their existing hardware and releasing new products with new features, users can maximize their productivity and expand their automation.

About SMSEagle

SMSEagle is a leading provider of SMS gateway hardware worldwide. The device is a EU-originated product for automatic sending & receiving of SMS messages, allowing you to send SMS alerts coming from network monitoring systems, SMS tokens from authentication systems, convert email to SMS messages, send and receive SMS texts using API.

For more information, visit https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Polen, – 2023-08-16 – SMSEagle, ein führender Anbieter von Hardware-SMS-Gateways, gab heute die Einführung des neuen NXS-9700-5G-Geräts bekannt. Das Upgrade bietet erweiterte Konnektivität im 5G-Netzwerk und verbesserte Betriebssystemsicherheit.

SMSEagle ist ein professionelles Hardware-SMS-Gateway für den automatisierten Versand und Empfang von SMS-Nachrichten. Die neuen Spezifikationen umfassen:

 • Integriertes 5G-Modem mit globaler 5G-Abdeckung und automatischem 4G/3G-Fallback:
  RF-Bänder/Wellenlängen: 5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Betriebssystem: Linux 6.1x mit sicherem Boot-Mechanismus (secure boot)
 • Externe Antenne:
  2x Omnidirektional 2.5dBi MIMO Magnetische/Klebebefestigung
 • 5G-Standard:
  3GPP Release 15, maximale Datenrate DL 2,1 Gbps; UL 450 Mbps

Das neueste Modell bietet 5G-Unterstützung mit umfassender globaler Abdeckung, die speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsleuten zugeschnitten ist. Diese mit Spannung erwartete Integration der fortschrittlichen 5G-Technologie sorgt für ein unvergleichliches Konnektivitätserlebnis und gewährleistet nahtlose Verbindungen über internationale Grenzen hinweg.

Der sichere Boot-Mechanismus stellt sicher, dass nur vertrauenswürdige und autorisierte Software und Firmware während des Boot-Prozesses des Geräts ausgeführt werden kann. Dieser Mechanismus prüft die Integrität und Authentizität jeder Komponente in der Boot-Kette, von der Firmware über das Betriebssystem bis hin zu jeder nachfolgenden Software. Secure Boot stützt sich auf Kryptographie zum Schutz vor unbefugten oder böswilligen Änderungen. Mit Hilfe digitaler Signaturen wird die Authentizität der Software überprüft, bevor sie zur Ausführung zugelassen wird, so dass nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen ausgeführt werden kann.

Hinter dem schlanken Design verbirgt sich ein Kraftwerk der Innovation. "Der SMSEagle NXS-9700-5G ist das Ergebnis von unermüdlichem Einsatz und modernster Technologie", sagt Radosław Janowski, CEO von SMSEagle. "Dank des Engagements unserer Ingenieure, ein Gerät zu entwickeln, das die Grenzen des Machbaren verschiebt, erleben Sie die Zukunft der Kommunikation hautnah."

SMSEagle unterstützt den Bedarf an zuverlässigen Mitteln zur automatisierten Kommunikation durch erstklassige Hardware und Software. Durch die Überarbeitung der bestehenden Hardware und die Veröffentlichung neuer Produkte mit neuen Funktionen können Benutzer ihre Produktivität maximieren und ihre Automatisierung erweitern.

Über SMSEagle

SMSEagle ist ein weltweit führender Anbieter von SMS-Gateway-Hardware. Das Gerät ist ein Produkt mit EU-Ursprung für das automatische Senden und Empfangen von SMS-Nachrichten, das es Ihnen ermöglicht, SMS-Warnungen von Netzwerküberwachungssystemen und SMS-Tokens von Authentifizierungssystemen zu senden, E-Mails in SMS-Nachrichten umzuwandeln und SMS-Texte über API zu senden und zu empfangen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.smseagle.eu/

POZNAN, Pologne, – 2023-08-16 – SMSEagle, l’un des principaux fournisseurs de passerelles SMS matérielles, a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau dispositif NXS-9700-5G. La mise à jour offre une connectivité améliorée sur le réseau 5G et une meilleure sécurité du système d’exploitation.

SMSEagle est une passerelle SMS matérielle professionnelle qui permet d’envoyer et de recevoir des messages SMS de manière automatisée. Les nouvelles spécifications comprennent :

 • Modem 5G intégré avec couverture mondiale 5G et repli automatique 4G/3G :
  Bandes RF/Bandes d’ondes : 5G NR NSA/SA : n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79
  4G: LTE-FDD:  B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
  LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48
  3G: UMTS B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
 • Système d’exploitation : Linux 6.1x avec mécanisme de démarrage sécurisé
 • Antenne externe :
  2x Omnidirectionnelle 2.5dBi MIMO Support magnétique/adhésif
 • Norme 5G :
  3GPP Release 15, débit maximal DL 2,1 Gbps ; UL 450 Mbps

Le dernier modèle introduit la prise en charge de la 5G avec une couverture mondiale complète, répondant spécifiquement aux besoins des professionnels. Cette intégration très attendue de la technologie 5G avancée offre une expérience de connectivité inégalée, garantissant des connexions transparentes au-delà des frontières internationales.

Le mécanisme de démarrage sécurisé garantit que seuls des logiciels et des microprogrammes fiables et autorisés peuvent être exécutés pendant le processus de démarrage de l’appareil. Ce mécanisme vérifie l’intégrité et l’authenticité de chaque composant de la chaîne de démarrage, du micrologiciel au système d’exploitation et à tout autre logiciel ultérieur. Le démarrage sécurisé s’appuie sur la cryptographie pour protéger l’appareil contre les modifications non autorisées ou malveillantes. Il utilise des signatures numériques pour vérifier l’authenticité du logiciel avant de l’autoriser à s’exécuter, ce qui garantit que seuls les logiciels provenant de sources fiables sont autorisés à fonctionner.

Derrière le design épuré se cache une puissance d'innovation. "Le SMSEagle NXS-9700-5G est le résultat d'un dévouement sans relâche et d'une technologie de pointe", a déclaré Radosław Janowski, PDG de SMSEagle. "Grâce à l'engagement de nos ingénieurs à concevoir un appareil qui repousse les limites du possible, vous ferez l'expérience directe de l'avenir de la communication."

SMSEagle continue à répondre au besoin d’un moyen fiable de communication automatisée par le biais d’un matériel et d’un logiciel haut de gamme. En révisant leur matériel existant et en lançant de nouveaux produits avec de nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent maximiser leur productivité et étendre leur automatisation.

À propos de SMSEagle

SMSEagle est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de passerelles SMS. Le dispositif est un produit originaire de l’UE pour l’envoi et la réception automatiques de messages SMS, vous permettant d’envoyer des alertes SMS provenant de systèmes de surveillance de réseau, des jetons SMS provenant de systèmes d’authentification, de convertir des courriels en messages SMS, d’envoyer et de recevoir des textes SMS à l’aide de l’API.

Pour plus d’informations, visitez le site https://www.smseagle.eu/