Callback URL

Wtyczka Callback URL pozwala na przekierowanie przychodzących wiadomości sms do zdefiniowanego adresu URL. Jeśli plugin jest włączony każda wiadomość przychodząca do SMSEagle spowoduje wywołanie żądania HTTP do zdalnego adresu url. Żądanie HTTP może być typu GET lub POST i zawiera następujące parametry:

sender: numer telefonu nadawcy SMS
timestamp: Data i czas otrzymania wiadomości sms w następującym formacie: YYYYmmddHHiiss (np.: 20140531092257)
text: Treść wiadomości SMS
msgid: id wiadomości
apikey (opcjonalnie): Wartość klucza API zdefiniowana w ustawieniach pluginu

Przykład żądania HTTP GET:
?sender=48601123123&timestamp=20140531092257&msgid=431&text=This+is+an+incoming+message
Po wysłaniu żądania HTTP GET/POST do zdalnego adresu URL, SMSEagle będzie oczekiwać odpowiedzi HTTP: 200 [OK]

Jeśli zdalny odpowie w inny sposób lub jest niedostępny, SMSEagle ponowi żądanie w ciągu 24h.

Konfiguracja pluginu

  • Jeśli chcesz używać pluginu, ustaw ‚Enable callback’ na ‚Yes’.
  • Pole ‚URL’ definiuje adres twojego skryptu callback.
  • W polu ‚URL method’ ustawiany jest typ żądania HTTP (GET lub POST).
  • Opcjonalnie można zdefiniwać wartość klucza API. Wartość ta będzie przekazana w żądaniu HTTP w parametrze ‚apikey’. Jeśli to pole pozostanie puste, parametr ‚apikey’ nie będzie przekazany do callback url.
  • Przycisk ‚Test URL’ umożliwia sprawdzenie czy wprowadzona konfiguracja Callback URL jest poprawna. SMSEagle wykona żądanie HTTP do zdefiniowanego skryptu callback i zweryfikuje odpowiedź zdalnego serwera.